"
Login | สมัครสมาชิก      

การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด : การศึกษาแบบสร้างทฤษฏีฐานราก

Retirement Preparation for The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited Officers: A study for grounded theory

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (2) การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลังเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแบบสร้างทฤษฏีฐานรากโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน โดยการเก็บข้อมูลแบบการสนทนากลุ่ม บันทึกเสียง และการสังเกต การวิเคราะห์เอกสารและศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแปลความและตีความข้อมูล และเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฏีโดยวิธีการเจาะจงตามลักษณะที่กำหนดไว้ เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับหลังการเกษียณอายุงาน การเตรียมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สุขภาพร่างกาย การใช้เวลาว่างและด้านครอบครัวสังคม โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ คือ 1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) วิธีการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย การออกแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลัก และเครื่องมือสำหรับการวิจัย 3) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปผลการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เกือบทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจดีต่อการเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุงาน แต่มีเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพียงส่วนน้อยที่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดี จึงไม่เห็นความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน 2) เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสภาวะการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีใน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านครอบครัวและสังคม และได้มีการจัดระดับปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น โดยพบว่า ปัญหาด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) ข้อเสนอแนะที่ทางกลุ่มสนทนาเสนอให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ คือ การจัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลังเกษียณอายุงาน และโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพเสริม

ชื่อผู้แต่ง

วรชัย สิงหฤกษ์
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
ทฤษฏีฐานราก

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560


เลขที่หน้า

 118-133

จำนวนผู้เข้าอ่าน

314 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,600  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th