"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

A Study of The Ethical Behaviors in The Performance of Human Resource Officials in The Bangkok Metropolitan Administration

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์ด้านจริยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริยธรรมที่ใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใช้วินัยข้าราชการ และประมวลจริยธรรมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการตำแหน่งอื่น 2) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก และในทุกหลักจริยธรรม (ได้แก่ หลักความยุติธรรม หลักการไม่ทำอันตราย หลักการทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ และหลักการเคารพในบุคคล) อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน และ 3) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใช้หลักจริยธรรมตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยหลักความยุติธรรมและหลักการเคารพในบุคคลเป็นหลักจริยธรรมที่ใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง และหลักการไม่ทำอันตรายและการทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง

ชื่อผู้แต่ง

จารินี รุทระกาญจน์

Download Fulltext

คำสำคัญ

หลักจริยธรรม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560


เลขที่หน้า

 148-163

จำนวนผู้เข้าอ่าน

186 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th