"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

Development of Sustainable Creative Indicators for Community-Based Tourism

Abstract

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทางเลือกที่สำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อชุมชน ที่มีการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย การเรียบเรียงบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์แนวความคิดทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และ 2) การพัฒนา ตัวชี้วัดเบื้องต้น ของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ แบบนิยามเชิงทฤษฎีโดยการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาเบื้องต้น สามารถกำหนดตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว /ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว, 2) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว, 3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว, 4) การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว, 5) บุคลากร และนักสื่อความหมายท้องถิ่น โดยแต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพ ของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ ให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา ที่จะทำให้เกิด การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ชื่อผู้แต่ง

ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง
วราภรณ์ ปัญญาวดี

Download Fulltext

คำสำคัญ

การท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2561


เลขที่หน้า

 79-104

จำนวนผู้เข้าอ่าน

8 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th