"
Login | สมัครสมาชิก      

ความสัมพันธ์ระหว่างความคลั่งไคล้ศิลปินและความสุขเชิงอัตวิสัยในแฟนคลับเยาวชน

Relationship between Celebrity Worship and Subjective Well-being among Fan club Young People

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความคลั่งไคล้ศิลปินและความสุขเชิงอัตวิสัยในแฟนคลับเยาวชน กลุ่มตัวอย่างคือ แฟนคลับเยาวชน จำนวน 100 คน อายุเฉลี่ย 21.88 (+ 2.4 ปี) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรความคลั่งไคล้ศิลปิน และมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ความคลั่งไคล้ศิลปินรูปแบบความชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r=.24, p < .05) ส่วนความคลั่งไคล้ศิลปินรูปแบบความชื่นชอบแบบเข้มข้นและยึดติด ไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของแฟนคลับเยาวชน (r=.14, ns)

ชื่อผู้แต่ง

ศิรินทร์ ตันติเมธ
อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความคลั่งไคล้ศิลปิน
ความสุขเชิงอัตวิสัย
แฟนคลับเยาวชน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2561


เลขที่หน้า

 205-221

จำนวนผู้เข้าอ่าน

3 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th