"
Login | สมัครสมาชิก      

การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ

An Evaluation of the Medical License Examination Preparation Program for Interns in Police General Hospital

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานอนุกรรมการแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 1 คน อนุกรรมการแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 5 คน แพทย์ฝึกหัดในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 65 คน และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแพทยศาสตรศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ฝึกหัด และแบบบันทึกข้อมูลผลการสอบผ่านขั้นที่ 2 จากแพทยสภา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย แนวคำถามในการสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูลเอกสาร กรอบในการสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัดต่อโครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ (1) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม อาจารย์แพทย์มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่จำนวนอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโครงการ เทคโนโลยีที่ใช้มีความเหมาะสมแต่สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านการสอนยังมีไม่เพียงพอ งบประมาณมีการวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ (2) ผลการประเมินกระบวนการดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ด้านการดำเนินการ ด้านการนิเทศและติดตาม และ (3) การประเมินผลการดำเนินการโครงการพบว่า (3.1) แพทย์ฝึกหัดเข้าฟังบรรยาย และเข้ารับการฝึกปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมิน (3.2) การสอบผ่านการซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (3.3) อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพขั้นตอนที่ 2 ของแพทย์ฝึกหัด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ (3.4) แพทย์ฝึกหัดมีความพึงพอใจในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชื่อผู้แต่ง

รัชนี ชาญสุไชย
เก็จกนก เอื้อวงศ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

การประเมินโครงการ
การเตรียมความพร้อมในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561


เลขที่หน้า

 233-247

จำนวนผู้เข้าอ่าน

1 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,604  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th