"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา

The Development of Audio Texts for Distance Education in Primary Education Level

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาที่เรียนด้วยตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาที่เรียนด้วยตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของครูผู้รับการอบรม เรื่องการออกแบบระบบการผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรมที่มีต่อการอบรม รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่งการพัฒนาและทดลองใช้ตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษามีขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาให้ได้องค์ความรู้เพื่อผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (2) ผลิตตำราเสียงจำนวน 3 รูปแบบ คือ ตำราเสียงแบบแบบฝึกหัด ตำราเสียงแบบบทเรียนแบบโปรแกรม และตำราเสียงแบบสรุปเนื้อหา (3) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นนำมาปรับปรุง และ (4) ทดลองใช้เบื้องต้นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ในปีการศึกษา 2560 ทำการทดสอบกับนักเรียน 3 ขั้นตอน คือ ทดสอบแบบเดี่ยว (จำนวน 3 คน) ทดสอบแบบกลุ่ม (จำนวน 6 คน) และทดสอบแบบภาคสนาม (จำนวน 31 คน) เครื่องมือการวิจัย คือ (1) ตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ระยะที่สองการจัดอบรมให้ความรู้กับครูประถมศึกษาเรื่องการออกแบบระบบการผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล สื่อที่ใช้ในการอบรมในรูปชุดฝึกอบรม คือ เอกสารการฝึกอบรม สไลด์คอมพิวเตอร์ และวิทยากร กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูประถมศึกษามีจำนวน 30 คน ที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบระบบการผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอบรม และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรม ผลการวิจัยดังนี้ (1) ตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 E1/E2 = 81.77/80.97, 80.81/79.44 และ 81.90/80.00 (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตำราเสียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อตำราเสียงอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการนำเสนอและผลที่ได้รับจากการเรียนด้วยตำราเสียง (4) ครูผู้รับการอบรมเรื่องการออกแบบระบบการผลิตตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล มีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (5) ครูผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมากด้านความรู้ที่ได้รับ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชื่อผู้แต่ง

วาสนา ทวีกุลทรัพย์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
ประถมศึกษา

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2562


เลขที่หน้า

 10-22

จำนวนผู้เข้าอ่าน

1 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th