"
Login | สมัครสมาชิก      

ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Indicators of Graduation of Students’ Master Degree, Program in Educational Measurement and Evaluation, School of Educational Studies, Sukhothai Thammatirat Open University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 2) ประเมินคุณภาพตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน (2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 จำนวน 55 คน และ (3) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2554 – 2559 จากแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 105 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 25 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มี 6 ตัวชี้วัด ด้านที่ 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 ตัวชี้วัด ด้านที่ 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มี 5 ตัวชี้วัด ด้านที่ 4 การพัฒนาตนเอง มี 4 ตัวชี้วัด และด้านที่ 5 การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ มี 5 ตัวชี้วัด และ 2) ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท มีความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน คำสำคัญ: ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อผู้แต่ง

บุญศรี พรหมมาพันธุ์
ศศิธร บัวทอง

Download Fulltext

คำสำคัญ

ตัวชี้วัดการสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
การวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2562


เลขที่หน้า

 23-41

จำนวนผู้เข้าอ่าน

1 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th