"
Login | สมัครสมาชิก      

บทเรียนจากทศวรรษแรกของคริปโทเคอร์เรนซี

Lessons from the First Decade of Cryptocurrencies

Abstract

นับตั้งแต่มีการเปิดเผยแนวคิดในการพัฒนาคริปโทเคอร์เรนซี ชนิดแรก คือ บิทคอยน์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความสนใจในนวัตกรรมนี้ค่อย ๆ ขยายวงจากกลุ่มนักพัฒนาไปสู่ประชาชนทั่วไป โดยการยอมรับ และใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากการใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มนักพัฒนา ไปจนถึงการเก็งกำไรในปัจจุบัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีเบื้องหลังของคริปโทเคอร์เรนซี คือ บล็อกเชน ยังมีศักยภาพสูง จนกลายเป็นหนึ่งในหัวใจของการสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่คาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาล นั่นคือ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) หรือฟินเทค สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความสำคัญของคริปโทเคอร์เรนซีต่อทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาคประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาของวงการการเงิน บทความนี้ จึงนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซี โดยเน้นประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินเป็นสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง

พรชัย ชุนหจินดา

Download Fulltext

คำสำคัญ

คริปโทเคอร์เรนซี
เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค)
บิทคอยน์
บล็อกเชน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2561


เลขที่หน้า

 1-28

จำนวนผู้เข้าอ่าน

51 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th