"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

The Development of a Participatory Management Model in Dual System of Educational Institutions under the Office of Vocational Education Commission

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิธีดำเนินการวิจัยมี 2 ตอน ตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน สอบถามผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรทวิภาคี หัวหน้าสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารสถานประกอบการและครูผู้ฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 411 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบจดบันทึก และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตอนที่ 2 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 67.306 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ชื่อผู้แต่ง

ฐาปณีย์ เสาหิน
สุพรรณี สมานญาติ
ราชันย์ บุญธิมา

Download Fulltext

คำสำคัญ

รูปแบบการบริหาร
การมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคี

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2562


เลขที่หน้า

 95-105

จำนวนผู้เข้าอ่าน

1 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,473  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th