"
Login | สมัครสมาชิก      

มาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์

Criminal Law Measures to Protect Computer Data

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะและประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในฐานะวัตถุแห่งการกระทำกับลักษณะแห่งการกระทำโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (2) วิเคราะห์บทบัญญัติและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการกระทำโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ (3) เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ พบว่า (1) ลักษณะและประเภทของข้อมูลคอมพิวเตอร์มีดังนี้ ข้อมูล ข้อ ความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ส่วนการโจรกรรมข้อมูล หมายถึง ลักษณะแห่งการกระทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งอาจทำโดยการเจาะระบบ (hack) โดยมิชอบ หรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยชอบ แต่สำเนาไปโดยมิชอบ หรืออาจเป็นการได้ไปด้วยวิธีสามัญ เช่น เห็นหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน และจดจำไป เป็นต้น (2) อุปสรรคคือไม่มีกฎหมายอาญาคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในฐานะวัตถุแห่งการกระทำจากปัญหาการโจรกรรมหรือสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ (3) ข้อเสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้มีความผิดฐานสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปโดยมิชอบ และความผิดฐานได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากการกระทำความผิดฐานสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ

ชื่อผู้แต่ง

สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

Download Fulltext

คำสำคัญ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์
สำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562


เลขที่หน้า

 20-30

จำนวนผู้เข้าอ่าน

1 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th