Login | สมัครสมาชิก      
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
   
 
 ISSN 2287-0326
  จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 5  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด

ชื่อผู้แต่ง

ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

740


ชื่อผู้แต่ง

นางสาว ไข่มุกด์ วิกรัยศักดา

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

236


ชื่อผู้แต่ง

นาง อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

235


ชื่อผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิลันธนา แป้นปลื้ม

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

224


ชื่อผู้แต่ง

นาย ฐิติวัจน์ ทองแก้ว

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

213


ชื่อผู้แต่ง

นาย ปรัชญ์ งามสมภาค

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

235


ชื่อผู้แต่ง

นางสาว ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

317


ชื่อผู้แต่ง

นาง สุขอารมย์ เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

242


ชื่อผู้แต่ง

นาย สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

243


ชื่อผู้แต่ง

นางสาว พิชญาพรรณ พากเพียร

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

193


ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ ปัทมาศ ทองไสว

ฉบับที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560

จำนวนผู้อ่าน

329สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,473  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th