Login | สมัครสมาชิก      
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
   
 
 ISSN 2287-0326
  จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 815  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด

ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ กิตติ ลี้สยาม

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

174


ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ภัสสรศิริ

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

142


ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา สุธีธร

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

204


ชื่อผู้แต่ง

นาย รวิ บัวด้วง

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

236


ชื่อผู้แต่ง

นางสาว รัชนี พลแสน

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

235


ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ สุคนธ์ อักษรชู

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

238


ชื่อผู้แต่ง

นางสาว จุฑารัตน์ นกแก้ว

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

204


ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ สิงห์ สิงห์ขจร

ฉบับที่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556

จำนวนผู้อ่าน

277สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,258  คน
ผู้เข้าชม 100,664  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th