Login | สมัครสมาชิก      

เงื่อนไขการส่งบทความ

1.ผู้สนใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนวารสาร e-JODIL ได้แก่ นักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษา ที่มี ผลงานทางวิชาการและ ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานผ่านทางวารสาร e-JODIL

2.ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสาร e-JODIL ก่อนส่งบทความเสนอพิจารณา

3.ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 และแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งบทความ

  • -ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
  • -ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท
  • -สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าพิจารณา บทความ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บทความที่ส่งต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบ (Template) ตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น

5.การอ้างอิงเอกสารต่างๆ ในบทความ (References) บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยให้เขียนในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่วารสารฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอ้างอิงที่ยังไม่ เป็นไปตามที่วารสารกำหนด จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอ่านพิจารณาใน ขั้นตอนถัดไป) โดยผู้ส่งบทความสามารถดูรูปแบบได้บนเว็บไซต์ของวารสารฯ ในเมนู ตัวอย่างการ อ้างอิงแบบ APA Style คลิ๊ก


นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยใช้การพิจารณาแบบ Single Blind Review

2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างใด 

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งไปลงพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

5. บทความที่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว ผู้เขียนบทความต้องให้การรับรองว่าบทความนั้นได้ปรับปรุงจากการนำเสนอในการประชุมจากที่ใดมาแล้ว และต้องมีการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง

6. บทความทุกบทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะมีการกำหนดหมายเลข DOI ประจำบทความ

  

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. สมัครสมาชิก e-JODILเพื่อเข้าสู่ระบบ คลิ๊กเพื่อทำการสมัคร

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท

    2.1 ไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท
          - template บทความวิจัย
          - template บทความวิชาการ
          - template บทวิจารณ์หนังสือ
    2.2 หลักฐานการโอนเงินค่าพิจารณาบทความ            
          - ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท          
          - ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท          
          - สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในเนื้อหาและตอนท้าย (บรรณานุกรม) ของบทความ ในรูปแบบ APA Style

4.เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กอง บก.จะทำการเผยแพร่บทความของท่านในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบต่อไป

กระบวนการพิจารณา


Download

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,474  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th